License Report

สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา
 
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2023
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2023
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2023
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2023
   
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #10/2022
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #09/2022
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #08/2022
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #07/2022
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #06/2022
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #05/2022
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2022
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2022
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2022
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2022
   
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #09/2021
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #08/2021
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #07/2021
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #06/2021
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #05/2021
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2021
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2021
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2021
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2021
   
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #08/2020
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #07/2020
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #06/2020
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #05/2020
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2020
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2020
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2020
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2020
   
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #10/2019
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #09/2019
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #08/2019
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #07/2019
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #06/2019
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #05/2019
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2019
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2019
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2019
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2019
   
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #09/2018
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #08/2018
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #07/2018
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #06/2018
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #05/2018
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2018
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2018
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2018
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2018
   
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #08/2017
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #07/2017
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #06/2017
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #05/2017
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2017
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2017
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2017
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2017
   
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #08/2016
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #07/2016
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #06/2016
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #05/2016
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2016
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2016
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2016
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2016
   
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #08/2015
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #07/2015
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #06/2015
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #05/2015
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2015
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2015
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2015
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2015
   
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #08/2014
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #07/2014
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #06/2014
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #05/2014
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2014
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2014
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2014
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2014
   
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #10/2013
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #09/2013
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #08/2013
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #07/2013
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #06/2013
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #05/2013
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2013
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2013
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2013
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2013
   
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #13/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #12/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #11/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #10/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #09/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #08/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #07/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #06/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #05/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2012

 

Manga Update

ตารางวางขายการ์ตูน


Cartoon ออกใหม่ ประจำวันที่

29/05/2566 - 02/06/2566

** อัพเดท รายสัปดาห์ ประจำทุกวันพุธ **

*Update : 31/05/2566

-----------------------------

 

 

29/05/2566

SIC (ร้านทั่วไป)
ย้อนเวลาหารักแท้ เล่ม 10
ทวิดารา มหาองเมียวจิ เล่ม 29
แก๊งสาวป่วน ก๊วนฟิตเนส? เล่ม 14
TOUGH ภาค ทายาทมังกร เล่ม 21
คุณอาฮาเรน นี่เข้าใจยากจริงๆนะ เล่ม 1
ผู้ใช้มอนสเตอร์หนึ่งเดียวในโลกหล้า คือข้าผู้นี้ จากผู้กล้าดันเลยเถิด กลับมาเกิดเป็นจอมมาร เล่ม 1
อัศวินผู้อ่อนแอ เลเวล 999 เล่ม 7
ศึกทมิฬดินแดนวัลฮัลลา เล่ม 2
ปะป๊า นีน่าขอฆ่าได้ไหมคะ เล่ม 2
พริบตาเดียวจอด!! เล่ม 2
เกิดใหม่ในต่างโลก ~เป็นปราชญ์แกร่งสุดโดยไม่รู้ตัว~ เล่ม 9
มือซ้ายอัจฉริยะนี้เพื่อเธอ เล่ม 4
คิมเมะคลีนนิ่ง สะอาดนิ้งไม่ทิ้งรอย เล่ม 2
MURCIELAGO โฉด เชือด ชั่ว เล่ม 22
Isekai Monster Breeder มีสูตรโกงแต่ก็จะเพาะเลี้ยงอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับ เล่ม 5
แต่งเติมลวดลายในรัก เล่ม 2
เหล็กไหลแห่งตะวันและจันทรา เล่ม 2
มหาสงครามอาร์คิมิดีส เล่ม 2
เกาลูน อุบัติรักปริศนาลับ เล่ม 4
Unmet -แฟ้มประวัติ ศัลยแพทย์สมอง- เล่ม 4
ชิมะ โคซาคุ ภาคประธานบริษัท เล่ม 12
เรื่องราวชาวยูริ ขอจีบสาวที่ยืนกรานว่าไม่มีทางชอบผู้หญิงด้วยกันให้ติดภายใน 100 วัน เล่ม 1-3 (เล่มจบ) (GL)


Luckpim (ร้านทั่วไป)
รักเราดั่งพายุดอกไม้ เล่ม 7 (การ์ตูน GL) (Digital Print ver.)


Bongkoch
ขอโทษทีที่เป็นภรรยายังสาว! เล่ม 6 (เล่มจบ)
คุณพ่อบ้านหวานใจเมย์จัง ภาคใหม่ DX เล่ม 17
แวมไพร์กับสาวน้อยกุหลาบ เล่ม 5
อพาร์ตเมนต์นี้ผีเพี้ยน เล่ม 14


Animag
ให้เป็นแฟนได้ไง ไม่เอาไม่ไหวหรอก! (※หรือจะไหวนะ!?) เล่ม 1 (GL)
รับคุณพี่เป็นแฟนไหมคะ (Choppiri Toshiue Demo Kanojo ni Shite Kuremasu ka?)

===== นิยาย =====

Re:ZERO รีเซทชีวิต ฝ่าวิกฤตต่างโลก เล่ม 17
Re:ZERO รีเซทชีวิต ฝ่าวิกฤตต่างโลก Ex3
ผู้หญิงด้วยกันรักกันไม่ได้หรอก ให้ร้อยวันเดี๋ยวจะทำให้ดู เล่ม 1 (GL)First Page Pro
กิลด์ป่วนก๊วนฮา เล่ม 9
ศึก x รัก Val Love เล่ม 8


********************************************

31/05/2566

VBK
K2 เล่ม 40
MIX เล่ม 19

โทกิวะ ปะฉะดะ!! เล่ม 9
โมกุระ เลอะหลุดโลก เล่ม 2
redEyes แค้นมัจจุราช เล่ม 25

ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน (Reprint) เล่ม 12
Super Doctor K (Reprint) เล่ม 32-33NED
MASHLE ศึกโลกเวทมนตร์คนพลังกล้าม เล่ม 14
ได้เวลาโชว์ฮา! เล่ม 2
คดีประหลาด คนปีศาจ เล่ม 14
WORLD TRIGGER เล่ม 15

TSUYOSHI สึโยชิ ไอ้หนุ่มหมัดพิฆาตลูกป๋องแป๋ง เล่ม 8


Luckpim (ร้านทั่วไป)
เกิดใหม่เป็นลูกโอชิ เล่ม 8
เธอผู้อันตรายต่อใจผม (Reprint & ปรับราคา) เล่ม 1-3


Bongkoch
Black Alice มนตร์ดำของอลิซ เล่ม 7
กู้บัลลังก์มังกรแดง เล่ม 37
เสียงปริศนาพาใจฝัน Anonymous Noise เล่ม 18 (เล่มจบ)
LOLLIPO UNLIMITED สาวเมดแรงเกินลิมิต เล่ม 5
ลุ้นรักหนุ่มหน้าสวย! เล่ม 7 [BL]
รักล้นใจของนายสุดเพี้ยน (Isshou Itai Koi wo shitai yo) (เล่มเดียวจบ)[BL]


Phoenix
ยอดคุณน้าจากต่างโลก เล่ม 7
เผ่าสยิวกับนักรีวิวสายหื่น เล่ม 4
เลิฟล็อก ทีมอหังการ์ท้าวีรชน เล่ม 4 (เล่มจบ)
After God เล่ม 2
ชะตาลิขิตให้ผมมาพิชิตเกมจีบหนุ่ม เล่ม 4
ชีวิตขั้นสุดของสุภาพบุรุษแมงดา เล่ม 14
คนพันธุ์เหล็ก เห็ดพันธุ์โหด เล่ม 2
มหาสงคราม 32 แม่มด เล่ม 4
แมงมุมแล้วไง ข้องใจเหรอคะ เล่ม 12
ชีวิตใหม่ไม่ธรรมดาของราชาปีศาจขี้เหงา เล่ม 3
บันทึกรักเจ้าหญิงหนอนหนังสือ เล่ม 5
Mother Parasite เล่ม 3
ปั้นรักฉันด้วยใจนาย Unintentional Love Story เล่ม 3 บาท (BL)
สุภาพบุรุษปีศาจกับทาสรักอสูร เล่ม 4 (เล่มจบ) (BL)
หวานใจคุณไอศกรีม เล่ม 1
ชีวิตสมรสของแม่มดสาว (GL)
เยือกเย็นเช่นชาย พริ้งพรายเช่นหญิง เล่ม 1
เหล่าอาจารย์สาวสุดแกร่ง แย่งกันจะปั้นให้ผมเทพ เล่ม 1

===== นิยาย =====

เธอกับฉันเพื่อนกันใช่มั้ย (ไม่ใช่!!) เล่ม 1
ซาซากิกับมิยาโนะ ฉบับนิยาย ปี 1
ฮิราโนะกับคางิอุระ ฉบับนิยาย เล่ม 1

การปฏิวัติเวทมนตร์ขององค์หญิงเกิดใหม่กับยัยคุณหนูยอดอัจฉริยะ เล่ม 1 (GL)
คุณอาเรียโต๊ะข้างๆ พูดรัสเซียหวานใส่ซะหัวใจจะวาย เล่ม 5
แผน NTR แฟนรุ่นพี่ แค้นนี้ต้องชำระ เล่ม 3
จอมมารเกิดใหม่ วิทยาลัยผู้พิทักษ์ เล่ม 5
ถ้ามีเธออยู่ เป็นหมูก็ไม่เลวนะ เล่ม 4
Hell Mode ~อยากเล่นโหด ขอโหมดนรก~ เล่ม 5
LIAR LIAR เล่ม 7
น้องโล่สายแท็งก์ แกร่งเกินร้อย เล่ม 11
ผมเนี่ยนะ...ชายแปด! เล่ม 19
แง้มหัวใจยัยน้องสาวจำเป็น เล่ม 5
ชีวิตรสโซดาของจิโตเสะคุง เล่ม 2


Dango Manga
คู่นัดบอดคือตำรวจสายรุก!? เล่ม 2


********************************************

02/06/2566

Luckpim(ร้านทั่วไป)
คุณวายร้ายกับวันหยุดสบายๆ ของเขา เล่ม 3
เกมสารภาพรักนี้น่ะ เรามาจบมันกันเถอะ เล่ม 1


********************************************

: ข้อมูลจาก phanpha.com , FB Vibulkij , FB SIC , FB การ์ตูนลิโด้ , mangaqube

- BL = Boy Love | GL = Girl Love

หมายเหตุ :

- หนังสือของ SIC ลิสต์ที่วางขายวันเสาร์ อาจออกเร็วก่อนกำหนด ราววันจันทร์

- Digital Ver. ที่กำกับไว้ในหนังสือของค่าย Luckpim คือ หนังสือแบบ On Demand (สั่งผ่านเว็บ Mangaqube.com)

Cartoon Event

ตารางงานอีเว้นต์การ์ตูน
03-04 Jun 2023 MARUYA #36
The Street Ratchada
10 Jun 2023 WCS 2023
รอบชิงชนะเลิศ

Central บางนา
11 Jun 2023 J-Park Cosplay
J-Park Sriracha
25 Jun 2023 DONKI 3rd Cosplay Contest 2023
DONKI Mall ทองหล่อ