License Report

สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา
 
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #09/2022
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #08/2022
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #07/2022
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #06/2022
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #05/2022
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2022
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2022
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2022
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2022
   
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #09/2021
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #08/2021
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #07/2021
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #06/2021
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #05/2021
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2021
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2021
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2021
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2021
   
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #08/2020
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #07/2020
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #06/2020
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #05/2020
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2020
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2020
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2020
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2020
   
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #10/2019
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #09/2019
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #08/2019
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #07/2019
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #06/2019
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #05/2019
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2019
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2019
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2019
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2019
   
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #09/2018
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #08/2018
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #07/2018
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #06/2018
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #05/2018
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2018
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2018
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2018
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2018
   
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #08/2017
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #07/2017
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #06/2017
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #05/2017
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2017
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2017
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2017
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2017
   
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #08/2016
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #07/2016
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #06/2016
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #05/2016
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2016
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2016
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2016
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2016
   
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #08/2015
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #07/2015
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #06/2015
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #05/2015
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2015
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2015
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2015
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2015
   
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #08/2014
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #07/2014
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #06/2014
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #05/2014
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2014
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2014
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2014
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2014
   
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #10/2013
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #09/2013
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #08/2013
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #07/2013
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #06/2013
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #05/2013
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2013
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2013
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2013
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2013
   
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #13/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #12/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #11/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #10/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #09/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #08/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #07/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #06/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #05/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2012

 

Manga Update

ตารางวางขายการ์ตูน


Cartoon ออกใหม่ ประจำวันที่

28/11/2565 - 30/11/2565

** อัพเดท รายสัปดาห์ ประจำทุกวันพุธ **

*Update : 30/11/2565

-----------------------------

 

28/11/2565

SIC (ร้านทั่วไป)
Let's! ไฮคิว!!!? คู่ตบ [มุก] ฟ้าประทาน เล่ม 3
สืบลับฉบับคาโมโนะฮาชิ รอน เล่ม 6
ชีวิตรสโซดาของจิโตเสะคุง เล่ม 3
ตำนานนักล่ามังกร Ragna Crimson เล่ม 3
สุดยอดนักดาบไร้ช่องติดอาวุธ แต่ถ้าเป็นของต้องสาป (น่ารัก) ฉันขอจัดเต็ม 9999 ช่อง เล่ม 5
ภารกิจพิชิตปิศาจมรณะ เล่ม 3
พอได้เกิดใหม่เป็นองค์ชายลำดับที่เจ็ด ก็เพื่อเรียนเวทให้สนุก เล่ม 5
คุณหนูตัวร้ายกับแผนการยกคู่หมั้นให้ยัยนางเอก เล่ม 3 (เล่มจบ)
ชีวิตใหม่ในโลกต่างมิติของฉัน ถูกลิขิตให้เลี้ยงลูกจอมมารทั้ง 10 เล่ม 6
อสุราพิพากษาทรชน เล่ม 3
สุดเห่ยเกิดใหม่ต่างโลก ~HP แค่ 1 แต่สุดแกร่งสุดเปรียวพิชิตดันเจี้ยน~ เล่ม 3
SOCIAL SURVIVAL RABBITS เล่ม 3
จอมเวทย์เนตรอำพัน ~จอมเวทย์สุดแกร่ง เกิดใหม่ไร้เทียมทาน~ เล่ม 7
Brutal คำสารภาพของตำรวจฆาตกร เล่ม 3
เมื่อคุณเกมเมอร์ เผลอใจเป็นทาสแมว เล่ม 3
ท่านจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย! เล่ม 3
Isekai Monster Breeder มีสูตรโกงแต่ก็จะเพาะเลี้ยงอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับ เล่ม 3
เทพแห่งกับดัก เปิดโหมดล่าผู้กล้าต่างโลก เล่ม 3
ผู้กล้า x จอมมาร กับเรื่องรักสุดหวานแหวว เล่ม 6


Luckpim (ร้านทั่วไป)
Witch Watch เล่ม 3
ผู้หญิงของฉัน!! ใครก็ห้ามแตะ เด็ดขาด (เล่มเดียวจบ)


Animag
Goblin Slayer! Brand New Day เล่ม 1

นิยาย Goblin Slayer! เล่ม 12
นิยาย ขาดคุณนางฟ้าข้างห้องไป ผมคงมีชีวิตต่อไปไม่ได้อีกแล้ว เล่ม 4
นิยาย คาร์นเวนันกับราชันศรมนตรา เล่ม 1


Bongkoch
แฟนหนุ่มผู้แสนดี เล่ม 11
เสียงปริศนาพาใจฝัน Anonymous Noise เล่ม 16
YOZAKURA QUARTET เล่ม 22


First Page Pro (วางขาย 25 พ.ย. 2565)
รุ่นพี่มายากล (Tejina Senpai) เล่ม 1 -2


Dango
ช่างฝีมือเวทดาลิยา ขอมุ่งหน้าสู่วันฟ้าใส เล่ม 2
คนจะรวยต่างโลกก็พาซวยไม่ได้! ~ทวีทุกสรรพสิ่งด้วยสกิลเพาะปลูก~ เล่ม 2


********************************************

29/11/2565

Bongkoch
แฟนหนุ่มของฉัน! เล่ม 1-4 (เล่มจบ)

********************************************

30/11/2565

VBK
Pretty Guardian Sailor Moon Eternal Edition เล่ม 7
My Home Hero เล่ม 11
ถล่มเรือนอสูร โซโบเท เล่ม 22
เด๋อไม่ถามชื่อ (โหดไม่ถามชื่อ The Fable ภาคพิเศษ) (เล่มเดียวจบ)


NED
BLUE THERMAL ฟากฟ้าแห่งฝัน เล่ม 3
ถ้านอนไม่หลับ ไปนับดาวกันไหม เล่ม 7
BORUTO -NARUTO NEXT GENERATIONS- เล่ม 13
New Prince of Tennis เล่ม 18-19
Dragon Ball ฉบับพิมพ์ใหม่ เล่ม 28-29


Luckpim (ร้านทั่วไป)
Sakamoto Days เล่ม 4
เรื่องสยองของมิมิ ฉบับสมบูรณ์ (เล่มเดียวจบ)


Bongkoch
ขอโทษทีที่เป็นภรรยายังสาว! เล่ม 3
อัน วัยซนผจญแดนหนังสือมหัศจรรย์ เล่ม 2
อพาร์ตเมนต์นี้ผีเพี้ยน เล่ม 12
blanc [บลองก์] ฉบับปกสีเงิน เล่ม 1-2 (เล่มจบ) (BL)
IKIGAMI & DONER สัมพันธ์รักสายใยโลหิต เล่ม 1-2 (เล่มจบ) (BL)


********************************************

: ข้อมูลจาก phanpha.com , FB Vibulkij , FB SIC , FB การ์ตูนลิโด้ , mangaqube

- BL = Boy Love | GL = Girl Love

หมายเหตุ :

- หนังสือของ SIC ลิสต์ที่วางขายวันเสาร์ อาจออกเร็วก่อนกำหนด ราววันจันทร์

- Digital Ver. ที่กำกับไว้ในหนังสือของค่าย Luckpim คือ หนังสือแบบ On Demand (สั่งผ่านเว็บ Mangaqube.com)

Cartoon Event

ตารางงานอีเว้นต์การ์ตูน
17-18 Dec 2022 Phuket Cosplay Contest
Robinson Lifestyle Thalang
18 Dec 2022 Maruya 10 Years Anniversary
Siam Paragon
24-25 Dec 2022 C.T.A Cosplay Merry Christmas
ชั้น G Central Ayutthaya