License Report

สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา
 
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2023
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2023
   
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #10/2022
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #09/2022
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #08/2022
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #07/2022
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #06/2022
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #05/2022
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2022
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2022
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2022
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2022
   
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #09/2021
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #08/2021
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #07/2021
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #06/2021
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #05/2021
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2021
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2021
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2021
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2021
   
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #08/2020
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #07/2020
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #06/2020
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #05/2020
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2020
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2020
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2020
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2020
   
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #10/2019
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #09/2019
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #08/2019
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #07/2019
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #06/2019
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #05/2019
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2019
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2019
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2019
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2019
   
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #09/2018
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #08/2018
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #07/2018
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #06/2018
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #05/2018
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2018
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2018
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2018
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2018
   
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #08/2017
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #07/2017
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #06/2017
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #05/2017
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2017
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2017
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2017
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2017
   
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #08/2016
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #07/2016
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #06/2016
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #05/2016
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2016
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2016
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2016
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2016
   
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #08/2015
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #07/2015
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #06/2015
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #05/2015
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2015
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2015
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2015
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2015
   
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #08/2014
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #07/2014
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #06/2014
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #05/2014
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2014
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2014
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2014
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2014
   
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #10/2013
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #09/2013
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #08/2013
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #07/2013
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #06/2013
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #05/2013
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2013
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2013
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2013
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2013
   
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #13/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #12/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #11/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #10/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #09/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #08/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #07/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #06/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #05/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #04/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #03/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #02/2012
LC Report : สรุปข่าวลิขสิทธิ์การ์ตูน อนิเม ในบ้านเรา #01/2012

 

Manga Update

ตารางวางขายการ์ตูน


Cartoon ออกใหม่ ประจำวันที่

20/03/2566 - 24/03/2566

** อัพเดท รายสัปดาห์ ประจำทุกวันพุธ **

*Update : 22/03/2566

-----------------------------

 

 

20/03/2566

SIC
Dragon Quest การผจญภัยอันยิ่งใหญ่ของได ผู้กล้าอวานกับราชันปิศาจเพลิงโลกันต์ เล่ม 2
รันม่า 1/2 ไอ้หนุ่มกังฟู New Edition เล่ม 11
ฤทธิ์ดาบไร้ปรานี ~บทใหม่~ เล่ม 4
ผมกับโรโบโกะ หุ่นเมดพันธุ์ซ่า เล่ม 4
ม่านหมอกสีเเดง ปลายศตวรรษที่ 19 เล่ม 4
ดาบทมิฬชวนป่วน เล่ม 6
นั่งข้างโอชิ ไม่มีสมาธิเลยค่ะ! เล่ม 3 (GL)
แมนจู ดินแดนแห่งฝิ่น เล่ม 5
ยากูซ่าขาใหญ่กับเจ้าหน้าที่สาวมือใหม่ เล่ม 6 (เล่มจบ)
ปลายอุโมงค์แห่งคำบอกลาในหน้าร้อน
ย้อนเวลาหารักแท้ เล่ม 8
แยงกี้สายหวาน คุซึฮานะจัง เล่ม 4
Black Butler คน[ลึก]ไขปริศนา[ลับ] (Reprint) เล่ม 4 - 5
เทวทูตแห่งโลกมืด Seraph of the end (Reprint) เล่ม 8
ฝากใจไปถึงเธอ (Reprint) เล่ม 8


Luckpim (ร้านทั่วไป)
ฮาเร็มนี้มีแต่เธอ เล่ม 4


Bongkoch
BUDDY GO! คู่หูไอดอล เล่ม 12 (เล่มจบ)
จุมพิตพิศวาส เล่ม 8 (เล่มจบ)
รักลับๆ ขยับหัวใจให้ลงล็อก เล่ม 9 (เล่มจบ)
ฮินาโกะซังกับความลับอลเวง เล่ม 6


********************************************

22/03/2566

 

VBK

Tokyo卍Revengers เล่ม 30
BE BLUES! ~นักเตะเลือดซามูไร~ เล่ม 30
ฮาฮอทฮิต! โอซาว่าฮายกครัว เล่ม 7
โทกิวะ ปะฉะดะ!! เล่ม 8


Super Doctor K (Reprint) เล่ม 25
ขังดวลแข้ง BLUELOCK (Reprint) เล่ม 13-14


Luckpim (ร้านทั่วไป)
Buy Spring เล่ม 2-3 (เล่มจบ)


Bongkoch
30 รักต่างวัยนายกะล่อน เล่ม 7 (เล่มจบ)
VS LUPIN ลูแปงที่รัก เล่ม 5
ชมรมรัก เบื้องหลังอลเวง!! URAKATA!! เล่ม 7 (เล่มจบ)
รักละไม หวานใจหนุ่มเข้ม เล่ม 3
ฤดูร้อนกับรักของเรา เล่ม 8 (เล่มจบ)


Zenshu
เจ้าสาวไรล่ากับจอมเวทปีศาจ เล่ม 1
หนูน้อยเจ้าแคว้นกับแผนพิทักษ์เมือง เล่ม 1
บริษัทนี้มีความรัก เล่ม 7
ผิดที่นายน่ารัก (เล่มเดียวจบ) (BL)
เพื่อนสนิทอยากเป็นแฟน (เล่มเดียวจบ) (BL)
ขอให้รักหมุนรอบตัวเธอ (เล่มเดียวจบ) (BL)

นิยาย บาฮามุท มังกรเหล็กไร้พ่าย เล่ม 18
นิยาย มันผิดรึไง ถ้าใจอยากจะพบรักในดันเจี้ยน ภาคพิเศษ SWORD ORATORIA เล่ม 11

 

********************************************

23/03/2566

Bongkoch
คอลเลคชั่น ∞ หนุ่มแว่นสุดหล่อ เล่ม 1-5 (เล่มจบ)

********************************************

24/03/2566

Luckpim (ร้านทั่วไป)
เส้นสายลายชีวิต เล่ม 4 (เล่มจบ)


********************************************

: ข้อมูลจาก phanpha.com , FB Vibulkij , FB SIC , FB การ์ตูนลิโด้ , mangaqube

- BL = Boy Love | GL = Girl Love

หมายเหตุ :

- หนังสือของ SIC ลิสต์ที่วางขายวันเสาร์ อาจออกเร็วก่อนกำหนด ราววันจันทร์

- Digital Ver. ที่กำกับไว้ในหนังสือของค่าย Luckpim คือ หนังสือแบบ On Demand (สั่งผ่านเว็บ Mangaqube.com)

Cartoon Event

ตารางงานอีเว้นต์การ์ตูน
25 Mar 2023 Mayu Cosplay Fair #2
Central Festival Phuket
25-26 Mar 2023 Cosplay Contest 2023
(Robinson Lopburi)

Robinson Lifestyle Lopburi
26 Mar 2023 Cosplay Contest 2023
(Robinson Roi-Et)

Robinson Lifestyle Roi-Et